نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- دسترسی آزاد (حق کپی رایت)
حق کپی رایت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
توافق نامه دسترسی آزاد:
پس از ارسال مقاله ، از نویسندگان خواسته می شود توافق خود را برای رعایت مجوز دسترسی آزاد ((CC-BY)Creative Commons) اعلام نمایند. براساس این مجوز، نویسندگان حق چاپ مقاله خود را حفظ می­کنند. با این وجود، مجوز به هر کاربر اجازه می دهد تا مقاله را دانلود، چاپ، استخراج، استفاده مجدد و بایگانی نماید، مشروط بر آنکه منبع دهی مناسب به نویسندگان و منبع اثر داده شود."
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.130.46.fa
برگشت به اصل مطلب