نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- اخبار نشریه
مشابهت یابی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/24 | 
*قابل ذکر است که در بررسی اولیه مقالات دریافتی، از نرم افزارهای مشابهت یابی برای بررسی مقالات و حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات استفاده می شود.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.43.27.fa
برگشت به اصل مطلب