نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه

اعضای گروه تخصصی الکترونیک

اعضای گروه تخصصی قدرت

پروفسور حسن غفوری‌فرد

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور کریم فائز

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور سید حسین حسینی

استاد دانشگاه تبریز

پروفسور خلیل مافی‌نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور حیدرعلی شایانفر

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور محمدکاظم مروج‌فرشی

استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

پروفسور مهرداد عابدی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور شمس‌الدین مهاجرزاده

استاد دانشگاه تهران

پروفسور حسین عسکریان ابیانه

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور جواد فیض

استاد دانشگاه تهران

پروفسور گئورگ قره‌پتیان

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای گروه تخصصی کنترل

اعضای گروه تخصصی مخابرات

پروفسور پرویز جبه‌دار مارالانی

استاد دانشگاه تهران

پروفسور فرخ حجت کاشانی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور علی خاکی‌صدیق

استاد دانشگاه خواجه ‌نصرالدین طوسی

پروفسور همایون عریضی

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور مسعود شفیعی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور محمود کمره‌ای

استاد دانشگاه تهران

پروفسور محمدباقر منهاج

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور عبدالعلی عبدی‌پور

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور سید کمال‌الدین نیکروش

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب